Prezydium KR

Prezydium Komitetu Regionów

2011.03.25 14:25 , aktualizacja: 2018.01.22 14:30

Autor: Katarzyna Mańska, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Można je traktować jako polityczną siłę napędową KR – opracowuje program polityczny Komitetu na początku każdej kadencji, nadzoruje jego realizację i ogólnie koordynuje pracę na sesjach plenarnych i prace komisji.

Zbiera się 6 razy do roku przed każdą z 6 sesji plenarnych w Brukseli i na 2 posiedzeniach nadzwyczajnych, z których każde odbywa się w państwie członkowskim sprawującym przewodnictwo w Radzie.

Jako polityczna siła napędowa KR-u Prezydium musi odzwierciedlać pluralizm – a zwłaszcza pluralizm polityczny – panujący w Komitecie.

 

Skład:

 • przewodniczący – Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), senator wspólnoty niemieckojęzycznej w Belgii,

 • pierwszy wiceprzewodniczący,

 • 28 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego),

 • 28 innych członków,

 • przewodniczący grup politycznych.

Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy mają – po 3 miejsca w Prezydium; Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Węgry – po 2 miejsca; natomiast Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Malta i Słowenia – po 1 miejscu.

Podobnie jak w przypadku przewodniczącego, kadencja prezydium trwa dwa i pół roku.

Polskę reprezentuje 4 członków, wśród nich marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Zadania:

 • opracowywanie i przedstawianie Zgromadzeniu Plenarnemu programu politycznego Prezydium na początku kadencji i nadzorowanie jego wykonania; na zakończenie swojej kadencji Prezydium przedstawia Zgromadzeniu Plenarnemu sprawozdanie z realizacji programu politycznego;,przygotowanie, organizacja i koordynacja prac Zgromadzenia Plenarnego i komisji;

 • przyjmowanie, na podstawie propozycji przedstawionych przez komisje, ich rocznego programu prac;

 • ogólne kompetencje w sprawach natury finansowej, organizacyjnej i administracyjnej, dotyczących członków i zastępców, oraz organizacji wewnętrznej Komitetu i jego Sekretariatu Generalnego, włączając w to również schemat organizacyjny i organy Komitetu,

 • zatrudnianie sekretarza generalnego, urzędników oraz innych pracowników, wymienionych w art. 73 regulaminu wewnętrznego KR-u,

 • przedstawianie Zgromadzeniu Plenarnemu projektu preliminarza dochodów i wydatków Komitetu, zgodnie z art. 75 regulaminu wewnętrznego KR-u,

 • zezwalanie na posiedzenia poza zwyczajowym miejscem pracy,

 • podejmowanie decyzji co do składu i zasad funkcjonowania grup roboczych, wspólnych komitetów tworzonych z krajami kandydującymi do przystąpienia do UE lub innych organów politycznych, w których pracach uczestniczą członkowie Komitetu,

 • podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia skargi lub wniosku interwencyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli decyzji takiej w określonym terminie nie może podjąć Zgromadzenie Plenarne.

 

Życiorys przewodniczącego

Karl-Heinz Lambertz został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów w 2017 r. po odbyciu dwuipółletniej kadencji jako pierwszy wiceprzewodniczący. Członkiem Europejskiego Komitetu Regionów jest od 2001 r. W latach 2011–2015 był przewodniczącym Grupy PES.  Jest również członkiem belgijskiego senatu i reprezentuje wspólnotę niemieckojęzyczną.
Karl-Heinz Lambertz urodził się 4 czerwca 1952 r. w Schoppen. Wcześnie zainteresował się polityką, działając jako przewodniczący niemieckojęzycznej Rady Młodzieży (1975–1980). Początkowo jego kariera zawodowa związana była z wykształceniem prawniczym, następnie w 1981 r. został posłem do parlamentu wspólnoty niemieckojęzycznej.
W latach 1990–1999 zajmował szereg stanowisk ministerialnych w rządzie wspólnoty niemieckojęzycznej, by wreszcie zostać wybranym na jego premiera (1999–2014). Następnie do 2016 r. piastował stanowisko przewodniczącego parlamentu, a potem senatora.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 8088