Prezydium KR

Prezydium Komitetu Regionów

2011.03.25 14:25 , aktualizacja: 2017.01.30 13:56

Autor: Katarzyna Mańska, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Można je traktować jako polityczną siłę napędową KR – opracowuje program polityczny Komitetu na początku każdej kadencji, nadzoruje jego realizację i ogólnie koordynuje pracę na sesjach plenarnych i prace komisji.

Zbiera się 6 razy do roku przed każdą z 6 sesji plenarnych w Brukseli i na 2 posiedzeniach nadzwyczajnych, z których każde odbywa się w państwie członkowskim sprawującym przewodnictwo w Radzie.

Jako polityczna siła napędowa KR-u Prezydium musi odzwierciedlać pluralizm – a zwłaszcza pluralizm polityczny – panujący w Komitecie.

 

Skład:

 • Przewodniczący (od lutego 2015 r. jest nim Markku Markkula (FI/PPE), członek Rady Miasta Espoo, Finlandia)

 • pierwszy wiceprzewodniczący,

 • 28 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego),

 • 28 innych członków,

 • przewodniczący grup politycznych.

Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy mają – po 3 miejsca w Prezydium; Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Węgry – po 2 miejsca; natomiast Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Malta i Słowenia – po 1 miejscu.

Podobnie jak w przypadku przewodniczącego, kadencja prezydium trwa dwa i pół roku.

Polskę reprezentuje 4 członków, wśród nich marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Zadania:

 • opracowywanie i przedstawianie Zgromadzeniu Plenarnemu programu politycznego Prezydium na początku kadencji i nadzorowanie jego wykonania; na zakończenie swojej kadencji Prezydium przedstawia Zgromadzeniu Plenarnemu sprawozdanie z realizacji programu politycznego;,przygotowanie, organizacja i koordynacja prac Zgromadzenia Plenarnego i komisji;

 • przyjmowanie, na podstawie propozycji przedstawionych przez komisje, ich rocznego programu prac;

 • ogólne kompetencje w sprawach natury finansowej, organizacyjnej i administracyjnej, dotyczących członków i zastępców, oraz organizacji wewnętrznej Komitetu i jego Sekretariatu Generalnego, włączając w to również schemat organizacyjny i organy Komitetu,

 • zatrudnianie sekretarza generalnego, urzędników oraz innych pracowników, wymienionych w art. 73 regulaminu wewnętrznego KR-u,

 • przedstawianie Zgromadzeniu Plenarnemu projektu preliminarza dochodów i wydatków Komitetu, zgodnie z art. 75 regulaminu wewnętrznego KR-u,

 • zezwalanie na posiedzenia poza zwyczajowym miejscem pracy,

 • podejmowanie decyzji co do składu i zasad funkcjonowania grup roboczych, wspólnych komitetów tworzonych z krajami kandydującymi do przystąpienia do UE lub innych organów politycznych, w których pracach uczestniczą członkowie Komitetu,

 • podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia skargi lub wniosku interwencyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli decyzji takiej w określonym terminie nie może podjąć Zgromadzenie Plenarne.

   

Rys biograficzny Markku Markkula

Aktualny przewodniczący Komitetu Regionów , Fin, członek Rady Miasta Espoo.

                                                              

W programie wyborczym ogłosił, że jako przewodniczący stawia sobie następujące główne cele:  

 • odbudowa zaufania obywateli UE;
 • bezpieczeństwo w Europie wobec zdarzeń zagrażających fundamentalnym wartościom;
 • harmonijna współpraca z innymi instytucjami UE;
 • działania mające na celu spowodowanie, by głos członków Komitetu Regionów i jego zgromadzeń politycznych stał się lepiej słyszalny w Europie. 

 

Markku Markkula urodził się 15 lipca 1950 r. w m. Kolari w Finlandii.

Ukończył wydział inżynierii przemysłowej i zarządzania na Politechnice Helsińskiej w 1979 r.

 

Członkiem Komitetu Regionów jest od 2010 r. Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji EDUC oraz ECOS. Jest ekspertem w zakresie inteligentnej specjalizacji, zarządzania innowacyjnością i gospodarką cyfrową. Był m. in. sprawozdawcą ds. Europejskiej agendy cyfrowej oraz sprawozdawcą ds. roli regionów w osiąganiu celów strategii Europa 2020 i przewodniczącym Grupy Zadaniowej EPP/CoR „Europa 2020”.

 

 

Liczba wyświetleń: 7000