Odznaka honorowa "Zasłużony dla Mazowsza"

Informacje o odznace

2007.01.23 00:00 , aktualizacja: 2017.01.19 10:27
Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”, nadawana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne zasługi dla naszego regionu. Przyznaje się ją osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa mazowieckiego, powiatu, gminy lub miejscowości, w której działają, wzbogacając dorobek Mazowsza w takich dziedzinach jak np.: kultura, nauka, edukacja, służba społeczna, ekologia, służba zdrowia, gospodarka, budownictwo.

Wniosek o nadanie Odznaki składa się na ręce Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa), w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Z wnioskiem o nadanie odznaki mogą wystąpić:

  • przewodniczący sejmiku,
  • marszałek województwa mazowieckiego
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego
  • wojewoda mazowiecki
  • klub radnych województwa lub grupa co najmniej 4 radnych
  • komisja stała Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Możliwość zgłoszenia kandydata do odznaki mają również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a w szczególności organizacje społeczne i gospodarcze, które taki wniosek składają poprzez przewodniczącego sejmiku, marszałka lub zarząd województwa.

Wnioski rozpatruje specjalnie powołana Komisja Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”, w skład której wchodzą przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przewodniczący wszystkich klubów radnych województwa. To na jej wniosek sejmik nadaje odznakę.

Dekoracja lub wręczenie odznaki ma charakter uroczysty, a informację o odznaczonych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba lub podmiot uhonorowany odznaką ma prawo do używania tytułu „Zasłużony dla Mazowsza”, wpisu do „Księgi Zasłużonych dla Mazowsza” i uczestniczenia na prawach honorowego gościa w uroczystych sesjach Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Odznakę nosi się w szczególności podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i wojskowych, uroczystości państwowych oraz wręczenia odznaczeń państwowych, odznak i nagród stopnia wojewódzkiego.

 

 

Administratorem danych osobowych zbioru: Kandydaci do Odznaki Honorowej  „Zasłużony dla  Mazowsza”, Laureaci Odznaki Honorowej Zasłużony dla  Mazowsza” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest:

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Dane będą przetwarzane do celów przyjęcia kandydatów, a następnie wyłonienia laureatów Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Mazowsza", a ich podanie jest dobrowolne.

Przewiduje się udostępnienie danych osobowych laureatów w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunek (zdjęcie) na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 12031