Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

2016.02.09 13:30

8 lutego Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”. Otwarty konkurs ofert w tym obszarze organizowany jest w województwie mazowieckim po raz pierwszy. Konkurs ogłoszono pn. Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami  w związku z 25-leciem podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”

2016.02.04 13:30 , aktualizacja: 2016.02.08 08:39

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 164/122/16 z 2 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia”

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych"

2016.02.03 15:35 , aktualizacja: 2016.04.27 11:40

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych"

Otwarty konkurs ofert w obszarze edukacji na 2016 r.

2016.02.03 13:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 158/122/16 z 2 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze edukacji na 2016 r.

Otwarty konkurs ofert „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

2016.02.03 09:55 , aktualizacja: 2016.02.03 10:01

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 154/122/16 z dnia 2 lutego 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

2016.02.01 08:40 , aktualizacja: 2016.02.08 12:33

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

2016.01.27 15:10

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 149/121/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"

2015.07.08 14:25 , aktualizacja: 2015.07.08 14:33

Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, ogłoszonego Uchwałą 427/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 roku.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych"