Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących ratownictwa i ochrony ludności

2016.04.26 14:05 , aktualizacja: 2016.04.28 08:19

Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1. pkt. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 4 ust. 1 pkt 23, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz uchwały Nr 118/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr 139/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r oraz uchwałą Nr 28/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spełniających warunki określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.) to jest. posiadających zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, na realizację w 2016 roku zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze ratownictwo i ochrona ludności, w formie wsparcia realizacji zadania.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących ratownictwa i ochrony ludności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2016.04.21 14:30

Dwudziestego kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 593/144/16 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin

2016.04.08 11:20 , aktualizacja: 2016.04.08 11:47

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 484/139/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2016.03.31 11:50 , aktualizacja: 2016.04.01 14:32

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2016.03.10 11:10 , aktualizacja: 2016.04.28 10:53

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2016.02.25 12:15 , aktualizacja: 2016.03.16 10:01

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2016.02.11 15:10

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13 i 14, w formie wsparcia realizacji zadań.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

2016.02.09 13:30

8 lutego Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”. Otwarty konkurs ofert w tym obszarze organizowany jest w województwie mazowieckim po raz pierwszy. Konkurs ogłoszono pn. Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami  w związku z 25-leciem podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej.

więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.