Otwarte konkursy ofert

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert w obszarze dotyczącym ochrony i promocji zdrowia

2017.03.20 13:40 , aktualizacja: 2017.03.20 13:54

Autor: Hanna Ajdukiewicz (ZD), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

 

W terminie od 21–28 marca 2017 r. oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej (decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) oraz złożenia uzupełnienia i poprawienia oferty.

 

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać bezpośrednio na formularzu oferty złożonej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, wejście B, VI piętro, pokój 41) za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty włączone zostaną do oceny merytorycznej.

 

Złożone zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty.

 

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 223

powrót