Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

2021.02.08 10:15 , aktualizacja: 2021.02.08 10:34

Autor: Agnieszka Cesarska (PE), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 263/204/21 z dnia 2 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Konkurs dotyczy realizacji trzech zadań:

 

Zadanie: Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody.

Zadanie: Prowadzenie działań związanych z edukacją w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury.

Zadanie: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania

i rejestracji psów.

 

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 5 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 12 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 kwietnia 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 27 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 5 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl poświęconej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody:

  • Paweł Szcześniak (22) 59 79 058
  • Magdalena Szefer (22) 59 79 057 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 34
Rozmiar: 34 kB, Liczba pobrań: 90
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 33
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 25

Liczba wyświetleń: 322

powrót