Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2019.02.27 15:20

Autor: Damian Zieliński (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 235/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w formie wsparcia realizacji zadań:

 

1.    Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych,

2.    Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

 

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/

 

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta\(-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r.:

1)   osobiście w godzinach: 8.00-16.00  w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: "Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” –
Zadanie nr …";

2)   za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – Zadanie nr …";

3)   za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 11 czerwca 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu /22/ 692-46-29 wew. 201 – Bogusława Kaczyńska i Wioletta Rudnicka.

 

Szczegółowe informacje 

Liczba wyświetleń: 97

powrót