Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2019.02.22 14:05

Autor: Łucja Orłow-Gozdowska (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 213/25/19 z dnia 18 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

 

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 25 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 22 marca 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 11 czerwca 2019 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 11 czerwca do 31 grudnia 2019 r.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza też otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty
w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 25 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

Dodatkowych Informacji udzielają:

Pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie

  • Ewelina Miłosz – tel. (22) 59 79 082
  • Wioletta Mikłaszewicz – tel. (22) 59 79 096

Pliki do pobrania

Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 26
Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 47
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 27
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 20

Liczba wyświetleń: 142

powrót