Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert - Polityka Senioralna

2019.02.19 15:35 , aktualizacja: 2019.02.20 15:07

Autor: Piotr Lejzerowicz (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 217/25/19 z dnia 18 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań:

 

  1. Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania  zagrożeniu marginalizacją społeczną
  2. Partycypacja osób starszych w życiu społecznym
  3. Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

 

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/

 

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2019 r.:

  1. osobiście w godzinach: 8.00-16.00  w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert POLITYKA SENIORALNA – zadanie nr …";
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert POLITYKA SENIORALNA – zadanie nr …";
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 maja 2019 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 43.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 51
Rozmiar: 55 kB, Liczba pobrań: 201

Liczba wyświetleń: 495

powrót