Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie ekonomii społecznej, w formie wsparcia realizacji zadania"

2019.02.13 15:00 , aktualizacja: 2019.02.20 13:37

Autor: Aneta Sępka (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 181/24/19 z 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie ekonomii społecznej, w formie wsparcia realizacji zadania".

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się od 13 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.
 2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach:
 • osobiście w godzinach: 8.00-16.00 (w dniu 6 marca 2019 r. do godziny 16.00)
  w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert EKONOMIA SPOŁECZNA”;
 • o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej za wyjątkiem składania oferty za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, kiedy decyduje data stempla pocztowego lub data nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 1. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 maja 2019 r.
 2. Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych: Aneta Sępka - (22) 622 42 32 w. 46, , Elwira Ociepka-Owczarek - (22) 622 42 32 w. 46,

Pliki do pobrania

Rozmiar: 101 kB, Liczba pobrań: 47, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 373 kB, Liczba pobrań: 92, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 174 kB, Liczba pobrań: 27, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 180

powrót