Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

2018.12.20 15:45 , aktualizacja: 2018.12.21 14:46

Autor: Przemysław Góralski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 156/7/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” oraz nabór osób, które będą członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w ww. konkursie, wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Województwa Mazowieckiego.

 

Termin i warunki składania ofert

  1. Termin składania ofert wyznacza się od 31 grudnia 2018 r. do 23 stycznia 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.
  2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
  3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty lub potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie 25 stycznia 2019 r.:
  • osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
  • osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w  jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
  • w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”- OR-BP;
  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP;
  • Oferty złożone w generatorze, bez złożenia oferty w wersji papierowej w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 7 maja 2019 r.

 

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego:

Anna Ochalska – (22) 5979-219, Przemysław Góralski – (22) 5979-309.

 

Ogłoszenie konkursowe

 

Ogłoszony jest również nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej  w konkursie w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”:

 

Liczba wyświetleń: 369

powrót