Otwarte konkursy ofert

Rusza konkurs ofert dotyczący start-upów

2018.06.08 13:55 , aktualizacja: 2018.06.08 14:58

Autor: Karolina Nowakowska (RF), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 900/345/18 z 5 czerwca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2018–2019 w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert wyznaczono w dniach 8–29 czerwca br. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Zadania mogą być realizowane od 5 czerwca 2018 r. do 30 grudnia 2019 r.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 2 lipca 2018 r.

  1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej UMWM ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych urzędu;

  2. osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z delegatur urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;

  3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem: Konkurs ofert „Konkurs – Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

  4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/ .

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 44 kB, Liczba pobrań: 88
Rozmiar: 16 kB, Liczba pobrań: 63
Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 63

Liczba wyświetleń: 243

powrót