Rozstrzygnięcia naborów

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2020 r.

2020.07.09 08:25 , aktualizacja: 2020.07.09 12:34

Autor: Aleksandra Malenta (KP), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Uchwałą nr 103/20 z 7 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 90 podmiotom w łącznej kwocie 6 992 000 zł.

 

Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego złożone w ramach naboru oceniła komisja powołana uchwałą nr 700/133/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 26 maja 2020 r.

 

Pod względem merytorycznym komisja wysoko oceniła złożone wnioski, jednak ze względu na to, że łączna wnioskowana kwota dotacji przekroczyła ponad trzykrotnie wysokość środków zaplanowanych w budżecie województwa na ten cel, rekomendacje do dofinansowania otrzymało 75 podmiotów. Dodatkowo komisja podjęła decyzję o utworzeniu listy rezerwowej. Po zapoznaniu się z oceną i rekomendacjami komisji, Zarząd Województwa Mazowieckiego zaproponował udzielenie dotacji również 15 podmiotom znajdującym się na liście rezerwowej, wskazując jednocześnie propozycję wysokości dotacji. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę po zapoznaniu się z oceną i rekomendacjami komisji, uwzględniając także propozycję Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia dotacji podmiotom z listy rezerwowej.

 

Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a wnioskodawca podejmuje się realizacji zadania, wówczas dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania nie może być wyższy od zadeklarowanego we wniosku. Informacje dotyczące aktualizacji dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, wnioskodawcy otrzymają w formie pisemnej.

 

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

 

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki UWMW:

 

  1. Emilia Walczak, pokój 323, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl
  2. Katarzyna Mielczarska-Sitek, pokój 323, tel. (22) 59-79-522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl
  3. Aleksandra Malenta, pokój 324, tel. (22) 59-79-119, e-mail: aleksandra.malenta@mazovia.pl
  4. Piotr Ptasiński, pokój 324, tel. (22) 59- 79- 230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl .

 

Uchwała 103/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 07 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji

Liczba wyświetleń: 584

powrót