Współpraca

Informacja w sprawie współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć zewnętrznych związanych z realizacją zadania „Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski” w roku 2019

2019.01.31 15:30 , aktualizacja: 2019.01.31 15:34

Autor: Karolina Naperty-Nasiłowska (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 74/16/19 z 15 stycznia 2019 r., przyjął Plan Wykonawczy na 2019 rok do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego. Celem w/w dokumentu jest wyznaczenie kierunków i zaprogramowanie przedsięwzięć promocji województwa mazowieckiego na rok 2019, które umożliwią realizację strategicznych celów promocyjnych regionu wskazanych w Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego.  

Dokument określa również zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji projektów o charakterze promocyjnym. Każda propozycja współpracy kierowana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego powinna zawierać wypełniony Formularz weryfikacji działania pod kątem zgodności z marką i planem wykonawczym, składany na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. W szczególnych sytuacjach może być uwzględniony wniosek złożony w krótszym terminie.

Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3;

- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

Podstawowe informacje dotyczące współpracy:

- Współorganizowane i współfinansowane ze środków Samorząd Województwa Mazowieckiego mogą być przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym. Wnioskodawca, składając wniosek, oświadcza, że przedsięwzięcie nie jest finansowane z innych źródeł z budżetu Województwa Mazowieckiego, oraz że Wnioskodawca posiada zabezpieczoną część środków na realizację przedsięwzięcia lub środki partnera, z którym będzie realizował przedsięwzięcie. Integralną częścią wniosku o współorganizację przedsięwzięcia stanowi jego kosztorys. 

- Zakres współorganizacji może obejmować pokrycie kosztów m.in. występów, koncertów, spektakli, spotkań z artystami, twórcami, pisarzami, audycji radiowych i telewizyjnych, filmów, konferencji, wydarzeń naukowych, pikników, plenerów malarskich, wydawnictw, gier miejskich, a także zapewnienia obsługi technicznej: wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia.

- Wnioskodawca wskazuje we wniosku wykonawcę usług, z którym Województwo Mazowieckie podpisze odrębną umowę.

- Wykonawcą usług może być: podmiot prowadzący działalność gospodarczą (potwierdzoną odpowiednimi kodami PKD w zależności od usługi), instytucja kultury posiadająca odpowiednie zapisy w statucie lub agencja artystyczna lub eventowa w zakresie zapewniającym należyte wykonanie usługi.

- Porozumienia i umowy, co do zasady, podpisuje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie strona umowy przyjeżdża do siedziby Urzędu. 

- Decyzję o podjęciu współorganizacji podejmuje każdorazowo Zarząd Województwa Mazowieckiego
w oparciu o informację przedstawioną przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki.

 

- W ramach porozumienia/umowy wnioskodawcy są zobowiązani w szczególności do:

A. umieszczania roll up-ów z herbem Województwa Mazowieckiego i logo Mazowsza w widocznych miejscach podczas realizacji przedsięwzięć. Roll-upy będą udostępniane z zasobów Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w miarę możliwości magazynowych na podstawie właściwego formularza;

B. informowania o współorganizacji przedsięwzięć wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego poprzez ustną informację (konferansjerzy) kierowaną do odbiorców przedsięwzięć oraz w relacjach medialnych, jeśli takie będą przewidziane;

C. umieszczenia logo Marki Mazowsze na wszystkich materiałach promocyjnych i graficznych nośnikach reklamy (plakaty, zaproszenia, ulotki, materiały graficzne przeznaczone do sieci i in.)

D. przesłania do akceptacji Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki projektów graficznych nośników reklamowych i materiałów promocyjnych, na których zamieszczone będzie logo i/lub herb Województwa;

- Logo Marki Mazowsze wraz z Księgą Systemu Identyfikacji Wizualnej zamieszczone są na stronie w zakładce Marka Mazowsze

- projekty graficzne dotyczące współorganizowanego przedsięwzięcia powinny zostać wysłane do akceptacji na adres ;

- akceptacja projektów graficznych następuje w terminie 3 dni roboczych.

E. przekazania uzgodnionej liczby zaproszeń przedstawicielom Samorządu Województwa Mazowieckiego
na poszczególne przedsięwzięcia;

F. umożliwienia wystąpień przedstawicielom Samorządu Województwa Mazowieckiego biorącym udział
we współorganizowanych przedsięwzięciach;

G. dostarczenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od czasu zrealizowania przedmiotu umowy. Przyjęte sprawozdanie jest niezbędne do finansowego rozliczenia zadania.

- W zależności od indywidualnych cech projektów m.in. wydawnictw, filmów, rekonstrukcji, w indywidualnych porozumieniach, poza obowiązkami o których mowa w ust. 12, na wnioskodawcę mogą być nałożone dodatkowe zobowiązania.

 

Kontakt

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa; e-mail:dkpit@mazovia.pl;  nr tel. (22) 59 79 540, (22) 59 79 501

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 943

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.