Komunikaty

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 – rozstrzygnięcie

2019.06.19 09:40 , aktualizacja: 2019.06.19 09:51

Autor: Włodzimierz Figarski (ES), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Sejmik Województwa Mazowieckiego 18 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” (MIWIS MAZOWSZE 2019), przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na modernizacji i remoncie obiektów sportowych już istniejących. Wsparcie uzyskało 116 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to kwota 10 000 000 zł. Lista Beneficjentów programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Ważne informacje:

 1. Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIWIS MAZOWSZE 2019” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta w złożonym wniosku pod warunkiem, że wydatki poniesione przez Beneficjenta na jego realizację zostaną uznane za koszty kwalifikowalne,
 2. Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane
  z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji,
 3. Pomoc finansowa zostanie przekazana na wskazany przez Beneficjenta wyodrębniony rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
 4. Koszty uznawane będą za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy będą poniesione nie wcześniej niż po dacie podpisania Umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”
 5. Podatek VAT związany z realizacją zadania w ramach „MIWIS MAZOWSZE 2019” jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że nie budzi żadnych wątpliwości prawnych i nie jest możliwy do odzyskania niezależnie od formy realizacji zadania. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta. Beneficjent przed zawarciem Umowy
  o udzieleniu pomocy finansowej jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o braku prawnej możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w ramach kosztów realizowanego zadania
  . Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Oświadczenie musi bezwzględnie mieć formę pisemną opatrzoną podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta oraz posiadać kontrasygnatę Skarbnika Beneficjenta. Brak oświadczenia stanowić będzie podstawę do uznania podatku VAT za koszt niekwalifikowalny.

 

Wytyczne dotyczące podpisywania Umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIWIS MAZOWSZE 2019”:

W celu przygotowania Umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, prosimy o niezwłoczne przekazanie następujących dokumentów i informacji:

 • Wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osób, które będą uprawnione do podpisania umowy w imieniu Beneficjenta (proszę nie wskazywać imienia i nazwiska Skarbnika Beneficjenta chyba że, Statut Beneficjenta lub inne uwarunkowania stanowią inaczej),
 • Aktualizację montażu finansowego (załącznik do niniejszego komunikatu), uwzględniający aktualny i realny termin realizacji zadania, kwotę przyznanej pomocy finansowej oraz numer wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta na który zostanie przekazana pomoc finansowa,
 • Oświadczenie w zakresie podatku VAT (załącznik do niniejszego komunikatu),
 • W przypadku zadań, które będą realizowane przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, kopię statutu własnej jednostki organizacyjnej
  z którego wynika uprawnienie do wykonywania przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta danego rodzaju zadań,

 

UWAGA:

 • Nazwa realizowanego zadania nie może ulec zmianie w stosunku do nazwy zadania określonej
  w złożonym wniosku,
 • Środki pomocy finansowej przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na wyodrębniony rachunek bankowy, o którym mowa w Umowie o udzieleniu pomocy finansowej, powinny być tam utrzymane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie przedkładanej historii rachunku bankowego),
 • W przypadku realizacji zadania przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta należy pamiętać, że nabywcą usług i towarów określonym na wszystkich dokumentach księgowych jest Beneficjent tj. podmiot który otrzymał pomoc finansową i otrzymaną pomoc będzie rozliczał.

Dodatkowe informacje:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. 22 59 79 414;
e-mail:

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 54 kB, Liczba pobrań: 220
Rozmiar: 65 kB, Liczba pobrań: 135
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 1036

Liczba wyświetleń: 1428

powrót