Aktualności

Pomoc dla gmin z subregionu radomskiego i z powiatu grójeckiego

2020.07.10 13:00 , aktualizacja: 2020.07.16 13:27

Autor: oprac.na podst. mat. Biura Prasowego UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

konferencja prasowa w Radomiu z udziałem wicemarszałka Rafała Rajkowskiego i radnego województwa Leszka Przybytniaka Zyskają mieszkańcy. Kolejne...

Dzięki środkom z budżetu Mazowsza do gmin z subregionu radomskiego i z powiatu grójeckiego trafi wsparcie m.in. na ochronę powietrza (3,1 mln zł), rozbudowę bazy sportowej (2 mln zł), zakup wozów strażackich (ponad 2 mln zł), aktywizację sołectw (77,6 tys. zł) i dla działkowców (54 tys. zł).

 

Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

 

Czyste powietrze – zdrowi mieszkańcy

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie działań służących ochronie powietrza blisko 26 mln zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza. Pomoc finansową w tym roku otrzymają 43 projekty z subregionu radomskiego.

 

– Ten program pomaga gminom realizować działania zmierzające do tego, aby nasze powietrze było czystsze i jak najmniej substancji trujących i pyłów emitowane było do atmosfery. W tym roku gminy chcą przede wszystkim przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła i zadbać o miejską i gminną zieleń – zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Dzięki dofinansowaniu, 40 gmin przeprowadzi inwentaryzację źródeł ciepła, gmina Sieciechów opracuje plan gospodarki niskoemisyjnej, zmodernizowany zostanie skwer w Kozienicach i zrewitalizowana będzie zieleń miejska w Lipsku.

 

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę około 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

Nabór wniosków ogłoszono w marcu. Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizacja terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa, jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

 

Wozy strażackie i sprzęt dla OSP

 

Ponad 2 mln zł trafi do OSP z regionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Samorząd Mazowsza dofinansuje zakup 19 wozów strażackich.

 

– Strażacy ochotnicy to ludzie, którzy ryzykują swoje życie i zdrowie, by nas ratować i robią to zupełnie bezinteresownie. Dlatego naszym zadaniem jest ich wspierać i wyposażać w możliwie najlepszy sprzęt. To już kolejny program, który w tym roku kierujemy właśnie w stronę OSP. Dzięki środkom z naszego budżetu doposażyliśmy je w niezbędne w czasie epidemii środki ochrony osobistej, a także dofinansowaliśmy remonty strażnic – zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

W ramach naboru wpłynęło 78 wniosków. Ostatecznie wsparcie trafi do 66 samorządów. Każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. W sumie na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 6,6 mln zł.

 

Ponadto, gmina Kozienice otrzyma 67 tys. zł na zakup łodzi ratunkowej dla OSP Świerże Górne, a gmina Grójec 47,7 tys. zł na zakup specjalistycznej pralnicy wraz z suszarką dla OSP Grójec.

 

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego jest jednym z elementów tzw. montażu finansowego, który pozwala OSP zakupić samochody ratowniczo-gaśnicze. Uwzględnia on m.in. środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na fundusz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakładów ubezpieczeń, czy też środków samorządowych oraz jednostek OSP.

 

Ponad 2 mln zł na bazę sportową w subregionie radomskim

Przy wsparciu samorządu Mazowsza w subregionie radomskim zrealizowanych będzie 27 projektów. Dzisiejsze umowy dotyczą 6 inwestycji: budowy boiska do piłki siatkowej w Rzucowie, remontu boiska przy szkole w Rusinowie, budowy siłowni plenerowej w Żukowie, placu sportowo-rekreacyjnego w Jasieńcu Iłżeckim Górnym, boiska wielofunkcyjnego w Radomiu oraz remontu sali gimnastycznej w Szydłowcu. Umowy na realizację kolejnych projektów będą podpisywane w innych terminach.

 

– To jeden z tych programów, który cieszy się największym zainteresowaniem ze strony samorządów. Tylko w tym roku wpłynęło ponad 250 zgłoszeń, a kwota, o którą wnioskowali beneficjenci, ponad trzykrotnie przekroczyła zaplanowaną na ten cel pulę środków. To pokazuje, jak duże są potrzeby w tym obszarze – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Na realizację zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył w tym roku 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zostanie zrealizowanych 114 inwestycji.

 

Do programu mogły zgłaszać się gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego. Szansę na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych, w tym m.in.: hal i boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), placów sportowo-rekreacyjnych.

 

Działkowcy z Kozienic, Lipska, Iłży, Szydłowca, Zwolenia i Pionek z pomocą samorządu Mazowsza

 

Trafi do nich blisko 54 tys. zł na remonty ogrodzenia, montaż oświetlenia i zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD) to jeden z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego ideą jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych. Wsparcie z budżetu Mazowsza otrzyma 78 rodzinnych ogródków działkowych. Decyzją radnych województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczonych będzie ponad 665 tys. zł.

 

– Ten program to nasza odpowiedź na sygnały płynące od działkowców. Te nieduże granty pomogą im zrealizować przedsięwzięcia, które podniosą nie tylko komfort odpoczywania, ale też bezpieczeństwo na działkach. Wśród inwestycji są np. wymiany bram, remonty chodników czy wymiana oświetlenia  – wymienia wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Działkowcy mogli liczyć nawet na 40 proc. dofinansowania do kosztów swojej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wnioski do programu mogły składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD znajdujący się na terenie danej jst.

 

W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowane zostały 83 projekty. Ponad 700 tys. zł przeznaczono m.in. na remont świetlic, instalację monitoringu, wymianę ogrodzeń oraz modernizację budynków administracji ogródków działkowych.

 

Wsparcie na małe projekty sołectw – w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” – trafi do trzech gmin z subregionu radomskiego: Goszczyn, Stara Błotnica i Stromiec.

Liczba wyświetleń: 232

powrót